Socialna vključenost in družbeni razvoj

Visoka vključenost mladih v izobraževanje in majhna dohodkovna neenakost pomembno prispevata k enakim možnostim participacije prebivalcev v družbi in na trgu dela. Na drugi strani je udeležba odraslih v izobraževanje in usposabljanje ter vključenost brezposelnih v aktivne politike zaposlovanja nizka. Kljub socialnim transferjem se velik delež gospodinjstev in ranljivih skupin sooča z revščino in socialno izključenostjo ter stanovanjsko prikrajšanostjo. Zaradi starajočega se prebivalstva se že vrsto let kaže tudi nevzdržnost pokojninskega sistema ter zaostanek v razvoju storitev oskrbe na domu. Najresnejši izziv pa predstavljajo dolge čakalne dobe in pomanjkanje kadra v zdravstvenem sistemu.