IB Revija

IB Revija je kot strokovna revija z dolgo tradicijo izhajala med leti 1966 in 2020. Vključevala je prispevke, ki so metodološko, empirično in teoretično obravnavali razvojna vprašanja z različnih vidikov – makro- in mikroekonomskega, socialnega, okoljskega in prostorskega vidika, na nacionalni kot tudi regionalni ravni. 

IB Revija ni bila specializirana ekonomska revija, saj so v njej prispevke objavljali tudi strokovnjaki s področja sociologije, prava in geografije. Interdisciplinarno je obravnavala vprašanja razvoja in s tem zapolnjevala praznino v slovenskem strokovnem prostoru, ki jo puščajo bolj specializirane oziroma ožje usmerjene domače strokovne revije. Revija je izhajala nekajkrat letno, večinoma v slovenskem, občasno pa tudi v angleškem jeziku. Uvrščena je bila v mednarodno bazo e-JEL in EconLit.

Urednica: Alenka Kajzer

Posebej opozarjamo, da sta objava in povzemanje prispevkov dovoljena delno ali v celoti z navedbo vira. Avtorstvo je treba pripisati avtorju prispevka in ne Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.