Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja je nastal na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22). Na voljo je v več oblikah (elektronska oblika na spletni strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in v tiskani obliki). Vse elektronske oblike ponujajo bralcu poleg vsebine tudi povezave na spletne strani in dokumente, ki so na drugih spletnih naslovih, zato je za polno funkcionalnost pregledovanja kataloga nujna povezava na splet.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Skrajšan naziv: UMAR

Naslov:
Gregorčičeva 27
1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 10 12

Elektronski naslov glavne pisarne: gp.umar(at)gov.si
Elektronski naslov osebe, pristojne za odnose z javnostmi: polona.osrajnik(at)gov.si
Administracija spletnih strani: it.umar(at)gov.si
Spletno mesto: www.umar.gov.si

Davčna številka: 66679567
Matična številka: 5026407000

Odgovorna oseba: mag. Marijana BEDNAŠ, vršilka dolžnosti direktorja 

Datum prve objave: 22. januar 2004
Datum zadnje spremembe: 6. junij 2024

Tiskana oblika kataloga je na voljo v glavni pisarni UMAR.

Oblika kataloga: HTML
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Urad opravlja naslednje naloge:

 • spremljanje in analiziranje gibanj in razvoja z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika;

 • spremljanje in analiziranje uresničevanja razvojnih  usmeritev države; priprava letnega poročila o razvoju;

 • priprava makroekonomskih napovedi in drugih strokovnih podlag, ki so podlaga javnofinančnemu načrtovanju in ukrepom ekonomske politike;

 • analiziranje produktivnosti in konkurenčnosti v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost;

 • raziskovalno delo.

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Vodstvo urada

Vršilka dolžnosti direktorja:
mag. Marijana BEDNAŠ

Namestnica direktorja:
dr. Alenka KAJZER

Tajništvo:
Slavica MENCIN RIHTAR
gp.umar(at)gov.si
T: 01 478 10 12

 

Notranje organizacijske enote:

Sektor za konkurenčnost
Vodja: mag. Rotija KMET ZUPANČIČ
Področje dela: Analiza konkurenčnosti gospodarstva in dejavnikov, ki vplivajo nanjo, analiza konjunkturnih gibanj in strukturnih sprememb po sektorjih, sodelovanje pri napovedovanju proizvodne strukture BDP.

Sektor za makroekonomske politike
Vodja: Lejla FAJIĆ
Področje dela: Tekoče analize in sintezna poročila, makroekonomske politike in strukturne reforme, sodelovanje pri napovedovanju izdatkovne strukture BDP.

Sektor za socialne politike
Vodja: Marta GREGORČIČ
Področje dela: Družbena blaginja in kakovost življenja, socialni razvoj ter moderna socialna država in politika, dolgoročna vzdržnost razvoja.

Sektor za ekonomsko modeliranje
Vodja: mag. Janez KUŠAR
Področje dela: Narodnogospodarski računi in agregiranje napovedi, ekonomsko modeliranje, priprava in obdelava podatkov.

Služba za splošne zadeve
Vodja: mag. Sašo STIKOVIĆ
Področje dela: Splošne zadeve, priprava in spremljanje proračuna, finančno-računovodsko poslovanje, kadrovsko poslovanje, informacijsko-komunikacijske tehnologije, javna naročila, glavna pisarna ipd.

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Odgovorne osebe, ki zagotavljajo javnost dela urada za vsa področja delovanja:

mag. Marijana BEDNAŠ
Vršilka dolžnosti direktorja
gp.umar(at)gov.si
T: 01 478 10 12

dr. Alenka KAJZER
Namestnica direktorja, sekretarka
gp.umar(at)gov.si
T: 01 478 10 12

Polona OSRAJNIK
Javna uslužbenka, pristojna za področje odnosov z javnostmi
polona.osrajnik(at)gov.si
T: 01 478 10 04
M: 030 451 939

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja 

Ustanovitveni akti in delovno področje UMAR:

2.d Seznam predlogov predpisov:

UMAR ne pripravlja predlogov predpisov.
 

2.e Seznam dokumentov: 

 

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih vodi organ oziroma z njimi razpolaga

UMAR ne vodi oziroma ne razpolaga z nobenim od upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma s katero drugo uradno ali javno storitvijo.
 

2.g Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja 

UMAR ne upravlja z nobeno izmed javnih evidenc.
 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

UMAR ne razpolaga z informatiziranimi zbirkami podatkov javnega značaja.
 

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacijo javnega značaja 

 • Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih na uradu: Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naši spletni strani in v obliki sporočil za javnost. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja. To so informacije, ki so oblikovane zato, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, lahko uporabnik zahteva na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po predpisanem postopku.

 • Raziskave za potrebe UMAR 

 • Mednarodne konference

 • Razpisi in objave 
   

3. Dostop do drugih informacij javnega značaja

Postopek dostopa do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22) 

Informacije javnega značaja so dostopne:

 • na spletni strani,

 • po vložitvi ustne ali pisne zahteve.

V imenu UMAR zahtevi ugodi ena izmed uradnih oseb, pristojna za posredovanje informacij, navedena pod točko 2.b.
 

4. Stroškovnik 

Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja je opredeljen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22) 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Sporočila za javnost

 • Pomladanska in Jesenska napoved gospodarskih gibanj

 • Ekonomsko ogledalo

 • Delovni zvezki.