Novice


Novice

Poročilo o produktivnosti 2019

UMAR je v letu 2018 začel opravljati naloge nacionalnega odbora za produktivnost, med katerimi je ena ključnih priprava letnega poročila o produktivnosti. Analize produktivnosti so že vrsto let sestavni del rednih publikacij UMAR, tokrat pa jih prvič objavljamo tudi samostojno. Poleg rednega pregleda gibanj in dejavnikov produktivnosti predstavljamo analizo produktivnosti dela na osnovi individualnih podatkov za podjetja v Sloveniji.

 

Slovenija sodi med gospodarsko srednje razvite države EU, glavnino zaostanka za povprečjem EU pa pojasnjuje vrzel v produktivnosti, ki se po krizi le upočasnjeno zmanjšuje. Rast produktivnosti se je po krizi namreč upočasnila. To velja za večino sektorjev (pa tudi za večino skupin podjetij glede na velikost, izvozno usmerjenost ali tehnološko zahtevnost), po letu 2009 pa je precej manjši tudi pozitiven učinek selitve proizvodnih dejavnikov v bolj produktivne sektorje na rast produktivnosti. 

Z vidika vpliva posameznih proizvodnih dejavnikov izstopa nizek prispevek kapitalskega poglabljanja, ki je ostal skromen tudi v času gospodarskega vzpona in precej izboljšanega okolja za investiranje. Skromnejši prispevek kapitala v primerjavi s predkriznim obdobjem je značilen za večino sektorjev in je verjetno v določeni meri povezan s previdnejšimi investicijskimi odločitvami podjetij v povezavi s preteklo krizo, pa tudi s prihodnjimi gospodarskimi pričakovanji. V določeni meri pa odraža tudi vpliv počasnejšega okrevanja domačega trga (nizka investicijska aktivnost storitvenih dejavnosti) ter nižja vlaganja v prometno infrastrukturo in stanovanja. 

Razlike v rasti produktivnosti se kažejo tudi med posameznimi skupinami podjetij. Najvišje rasti dosegajo bolj izvozno usmerjena, večja in tehnološko zahtevnejša podjetja, kar kaže na pomemben vpliv mednarodne vključenosti in tehnološke zahtevnosti na produktivnost. Povečanje teh razlik po letu 2009 pa je v določeni meri tudi posledica počasnejšega okrevanja domačega trga in relativno slabšega dostopa do financiranja za manjša podjetja v prvih letih po krizi.

Gospodarski, posledično pa tudi socialni, razvoj bo v prihodnje ključno odvisen od sposobnosti pospešiti rast produktivnosti. 

Pri tem je ključno:

  • povečati investicije, prednostno tiste, ki so povezane z digitalno transformacijo in prehodom v industrijo 4.0. Gre predvsem za vlaganja v znanje (formalno in neformalno izobraževanje, vseživljenjsko učenje), raziskave, razvoj in inovacije (javna in zasebna sredstva), nove tehnologije ter na znanju temelječe storitve. K doseganju teh ciljev bi lahko ob domačih sredstvih pomembno pripomoglo tudi ustrezno določanje prednostnih področij pri koriščenju EU sredstev. Glede na strateške usmeritve Slovenije je treba pri vlaganjih za dvig produktivnosti upoštevati tudi trajnost razvoja.

  • zagotavljati spodbudno in dolgoročno predvidljivo okolje za inovacije in podjetništvo, izziv je zlasti zagotoviti dolgoročno stabilnost podpornih instrumentov v vseh fazah inoviranja in trženja ter ustvarjati spodbudno okolje za poslovanje podjetij  s poudarkom na ustrezni podpori manjšim podjetjem.   

  • okrepiti sodelovanje med podjetji, raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem pa tudi med podjetji različnih velikosti, slednje predvsem z namenom bolje izkoristiti inovacijski potencial malih podjetij in storitvenih dejavnosti. Dobro osnovo za krepitev sodelovanja med različnimi deležniki lahko predstavljajo že ustanovljena strateška razvojno-inovacijska partnerstva. 

  • zagotavljati ustrezno usposobljene človeške vire skladno s potrebami prihodnosti (vključno s spodbudnim okoljem za tovrstno delovno silo), še zlasti nasloviti pomanjkanje strokovnjakov s področja tehničnih znanosti (na primer IKT strokovnjaki, inženirji) in okrepiti digitalne veščine prebivalstva (v obliki formalnega in neformalnega izobraževanja ter vseživljenjskega učenja). 

  • zagotavljati ustrezno infrastrukturo, še zlasti krepiti vlaganja v infrastrukturo za digitalno povezljivost ter trajnostni razvoj (na primer za trajnostno mobilnost, obnovljive vire energije in podobno).