Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 5. do 9. septembra 2022: obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, vrednost davčno potrjenih računov, število registriranih brezposelnih oseb in poraba elektrike

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, ki se je aprila začela upočasnjevati, se je tudi julija zmanjšala. Pričakovanja podjetij glede izvoznega povpraševanja se poslabšujejo. Število brezposelnih še naprej upada, vendar počasneje kot v prvi polovici leta. Medletno je bila vrednost davčno potrjenih računov v zadnji tretjini avgusta in začetku septembra ob visoki rasti cen nominalno višja za desetino. Avgusta je bila poraba elektrike ponovno nižja kot v enakem obdobju lani, kar povezujemo z njeno višjo ceno in posledično s prilagoditvami v energetsko intenzivnih podjetjih.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je aprila začela upočasnjevati. Julija se je znova zmanjšala, povečala se je le v visoko tehnološko zahtevnih panogah. V primerjavi z julijem lani je bila proizvodnja teh medletno precej višja, v večini ostalih panog (z izjemo proizvodnje kovinskih izdelkov) pa je bila medletno nižja. Po prvih sedmih mesecih leta za lanskimi ravnmi med pomembnejšimi panogami najbolj zaostaja proizvodnja motornih vozil, nekoliko nižja je proizvodnja električnih naprav in nekaterih energetsko bolj intenzivnih panog (papirna in gumarska industrija). Pričakovanja podjetij glede izvoznega povpraševanja se poslabšujejo, na začetku tretjega četrtletja se je povečal tudi delež podjetij, ki navajajo nezadostno tuje povpraševanje kot pomembnejši omejitveni dejavnik (poleg negotovih gospodarskih razmer ter pomanjkanja surovin in delavcev).

Vrednost davčno potrjenih računov je bila med 21. avgustom in 3. septembrom 2022 ob visoki rasti cen medletno nominalno višja za 10 %, glede na enako obdobje 2019 pa za 18 %. K podobni medletni rasti kot v prejšnjih dveh tednih je največ prispevala 11-odstotna nominalna rast prodaje v trgovini, kjer se sicer izda okoli tri četrtine skupne vrednosti davčno potrjenih računov. Pri tem je bila prodaja v trgovini z motornimi vozili medletno precej večja (po tem, ko je bila več tednov medletno manjša), še nižja kot prej pa je bila rast v trgovini na drobno (z 11 % na 9 %). Ob visoki lanski osnovi (v lanskem avgustu je število prenočitev turistov prvič od začetka epidemije preseglo rezultate iz enakega meseca leta 2019) je bila še nižja tudi rast v gostinstvu (z 8 % na 5 %), pri čemer je bila vrednost davčno potrjenih računov v nastanitvenih obratih prvič letos medletno nižja.

Avgusta je bil upad števila registriranih brezposelnih po sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot prejšnji mesec (–1,2 %) in s tem manjši kot v povprečju prvega polletja. Po originalnih podatkih je bilo konec avgusta brezposelnih 53.935 oseb, kar je 0,7 % manj kot konec julija in 22,2 % manj kot pred letom. Zaradi velikega povpraševanja po delovni sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih delovnih mest, od maja lani upada tudi število dolgotrajno brezposelnih – avgusta jih je bilo medletno skoraj za tretjino manj. Med njimi sicer narašča delež oseb, ki so brezposelne več kot dve leti (71 %), saj se prej zaposlijo osebe, ki so med dolgotrajno brezposelnimi krajši čas. 

Poraba elektrike je bila avgusta, podobno kot mesec prej, medletno nižja za 8 %. Nižja poraba od lanske je bila po naši oceni predvsem posledica višjih cen in z njimi povezanih prilagoditev proizvodnje energetsko intenzivnih podjetij. V primerjavi z lanskim avgustom je bila poraba nižja tudi v večini naših glavnih trgovinskih partneric (v Nemčiji –8 %, v Avstriji –6 %, na Hrvaškem –4 %, v Italiji –2 %), razen v Franciji, kjer je bila avgusta medletno višja za 3 %. 

Back