Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: V Sloveniji so se proti koncu lanskega leta nadaljevala umirjena gospodarska gibanja, v mednarodnem okolju kazalniki gospodarskega razpoloženja nakazujejo izboljšanje

Konec lanskega leta so se v slovenskem gospodarstvu nadaljevala umirjena gibanja, razpoloženje pa se je začelo izboljševati. Zaupanje se je izboljšalo skoraj v vseh dejavnostih, najbolj v predelovalnih. V tem segmentu so se zvišala pričakovanja podjetij glede obsega proizvodnje in naročil, kar je povezano z izboljševanjem razmer v mednarodnem gospodarstvu. Na trgu dela se nadalje umirjeno znižuje brezposelnost, večji razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kot posledica rasti plač, socialnih transferjev in zaposlenosti, pa ugodno vpliva na zasebno potrošnjo. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki smo ga danes izdali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.

V Sloveniji so bila gospodarska gibanja ob koncu lanskega leta umirjena, aktivnost se je okrepila le v gradbeništvu. Vrednost opravljenih gradbenih del se je po večmesečnem zniževanju znova okrepila v vseh segmentih, najbolj v gradnji nestanovanjskih stavb. Aktivnost v proizvodnji predelovalnih dejavnosti stagnira že od prvega četrtletja lani, kar je delno posledica upočasnjevanja izvoza v povezavi s šibkim povpraševanjem najpomembnejših trgovinskih partneric, predvsem Nemčije. V evrskem območju, kamor Slovenija izvozi več kot polovico blaga, je bila namreč medletna gospodarska rast v zadnjem četrtletju lanskega leta najnižja v zadnjih šestih letih, le 1,0-odstotna. Proti koncu leta je zastala tudi rast prihodka tržnih storitev, predvsem v segmentu prometa, strokovno-tehničnih in drugih poslovnih dejavnosti.

Slika: V Sloveniji se je ob koncu lanskega leta nadaljevalo umirjeno gibanje gospodarske aktivnosti, zaupanje v gospodarstvu pa se je začelo izboljševati.

V zadnjem lanskem četrtletju se je nadalje krepila zasebna potrošnja. Okrepljena rast plač skupaj z rastjo zaposlenosti in socialnih transferjev, povečuje razpoložljivi dohodek in še naprej spodbuja rast zasebne potrošnje. Rast zaposlenosti, je kljub umirjanju, ostala razmeroma visoka in je ob precejšnjem pomanjkanju ustrezno usposobljenih delavcev temeljila predvsem na zaposlovanju tujcev. Rast plač se je lani zlasti zaradi zvišanja v sektorju država okrepila, višja je bila tudi rast socialnih transferjev in sprejeta davčna razbremenitev regresa. Ob povečanih sredstvih so gospodinjstva okrepila predvsem nakupe nekaterih trajnih dobrin, kot so osebni avtomobili in gospodinjske naprave. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je januarja okrepila (na 2,1 %), zlasti zaradi višjih cen hrane in energentov. Cene hrane naraščajo zaradi rasti cen mesa, ki se draži zaradi posledic izbruha afriške prašičje kuge, ob slabši lanski letini pa se krepi tudi rast cen sadja.

Pričakovanja podjetij, predvsem izvozno usmerjenega dela gospodarstva, so se na začetku letošnjega leta še nekoliko izboljšala. Zaupanje se je povečalo v vseh dejavnostih, razen v trgovini na drobno. K zvišanju skupnega kazalnika je največ prispevalo višje zaupanje v predelovalnih dejavnostih, zaradi izboljšanih pričakovanj podjetij glede obsega proizvodnje in višjih naročil. Rast svetovnega gospodarstva in trgovine ter posledično rast evrskega območja se bo namreč po napovedih mednarodnih institucij letos ob občutnem znižanju nekaterih pomembnih tveganj okrepila, na kar nakazuje tudi dinamika kazalnikov gospodarskega razpoloženja, ki so se v zadnjih mesecih izboljšali.