Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 12. do 16. junija 2023: tekoči račun plačilne bilance, aktivnost v gradbeništvu, število delovno aktivnih oseb in drugi grafi

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je aprila še povečal, večinoma zaradi gibanj v blagovni menjavi. K medletno višjemu presežku pa je največ prispeval presežek v storitveni menjavi. Vrednost opravljenih gradbenih del, kljub znižanju v aprilu, ostaja visoka. V prvih štirih mesecih se je povečala v vseh segmentih, medletno je bila višja za 24 %. Medletna rast števila delovno aktivnih oseb je bila aprila nekoliko nižja kot v prejšnjih mesecih, na kar je vplivalo predvsem medletno znižanje v javni upravi. Poraba elektrike je bila maja nižja v vseh odjemnih skupinah, najbolj v industriji. Medletna nominalna rast vrednosti davčno potrjenih računov je bila konec maja in v začetku junija ob visoki rasti cen višja za 5 %, kar je podobno kot v prejšnjem štirinajstdnevnem obdobju, najvišja ostaja v trgovini z motornimi vozili.

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je tudi aprila povečal, večinoma zaradi gibanj v blagovni menjavi. Aprila se je blagovni presežek povečal, na kar je vplivalo večje znižanje uvoza od izvoza. V zadnjih dvanajstih mesecih je bil presežek tekočega računa prav tako višji kot leto prej in je znašal 1.066,4 mio EUR (1,6 % ocenjenega BDP). K medletno višjemu presežku je največ prispeval presežek v storitveni menjavi, ki se je najbolj povečal v menjavi potovanj in transportnih storitev. K rasti presežka v storitveni menjavi je prispevala tudi menjava storitev, ki imajo višjo dodano vrednost (finančne storitve, telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve ter storitve raziskav in razvoja). Primanjkljaj primarnih dohodkov je bil nižji predvsem zaradi manjših izplačil dividend in dobička tujih vlagateljev, deloma pa tudi večjih subvencij za kmetijsko in ribiško politiko iz proračuna EU. Čeprav se blagovni saldo letos izboljšuje, je bil blagovni primanjkljaj v zadnjih dvanajstih mesecih višji kot leto prej. Višji je tudi primanjkljaj sekundarnih dohodkov, kar izhaja iz manj prejetih sredstev sektorja države iz tujine (sredstva za tekoče mednarodne sodelovanje iz proračuna EU).

Gradbena aktivnost po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih del ostaja visoka. Vrednost opravljenih gradbenih del se je po povečanju v začetku letošnjega leta aprila znižala, še vedno pa je bila znatno višja kot aprila lani (za 23 %). V prvih štirih mesecih je bila aktivnost za 24 % višja kot lani, rast je bila podobna v vseh treh segmentih, ki jih spremlja statistika: v gradnji stavb, inženirskih objektov in specializiranih gradbenih delih. 
Nekateri drugi podatki kažejo na znatno nižjo rast  aktivnosti v gradbeništvu. Po podatkih DDV je bila aprila aktivnost podjetij iz dejavnosti gradbeništva za 12 % višja kot lani. Razlika v rasti aktivnosti glede na podatke o vrednosti opravljenih gradbenih del je tako znašala 11 o. t. Podobno podatki o vrednosti industrijske proizvodnje v dveh dejavnostih, ki sta tradicionalno močno povezani z gradbeništvom, ne nakazujejo tako visoke rasti. V dejavnosti pridobivanja rudnin in kamnin je bila proizvodnja aprila za 7 % nižja kot pred letom, v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov pa za 18 %. 
 

Aprila je bila medletna rast števila delovno aktivnih nekoliko nižja kot v prejšnjih mesecih (1,6 %). Na to je vplivalo predvsem medletno znižanje števila v javni upravi. Medletna rast je ostala najvišja v gradbeništvu, dejavnosti z velikim pomanjkanjem delovne sile, kjer se je število delovno aktivnih najbolj povečalo tudi glede na začetek leta 2019. K skupni rasti števila delovno aktivnih že dlje časa največ prispeva zaposlovanje tujih državljanov – na medletni ravni je bil prispevek aprila 87-odstoten, kar je še nekoliko več kot v prejšnjih mesecih. Delež tujcev med vsemi delovno aktivnimi je bil 14,3-odstoten, medletno je bil večji za 1,2 o. t. Po deležu tujcev izstopajo gradbeništvo (48 %), promet in skladiščenje (32 %) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (26 %).

Maja je bila poraba elektrike na distribucijskem omrežju medletno nižja v vseh odjemnih skupinah. Kot že nekaj predhodnih mesecev se je najbolj znižala industrijska poraba (za 9,6 %), po naši oceni zlasti v energetsko intenzivnem delu gospodarstva. Nižja kot pred letom (za 3,1 %) je bila maja tudi poraba gospodinjstev, kar povezujemo predvsem z varčnejšo rabo energije. Poraba malih poslovnih odjemalcev je bila maja medletno nižja za 3,2 %.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 28. majem in 10. junijem 2023 ob visoki rasti cen medletno višja za 5 %. Podobna rast kot v predhodnem 14-dnevnem obdobju je izhajala predvsem iz 5-odstotne rasti prodaje v trgovini, kjer je bilo izdanih 76 % skupne vrednosti davčno potrjenih računov. Rast je bila, podobno kot že doslej v letu, najvišja v trgovini z motornimi vozili (22 %), v trgovini na drobno je bila 3-odstotna, obseg prodaje v trgovini na debelo pa je bil podoben kot lani. Po prepolovitvi v predhodnem obdobju (na 5 %) se je ponovno okrepila rast prodaje v gostinstvu in nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo (skupaj je bila 11-odstotna).

Back